Kunst-, kultur og samfundsskabelse i bevægelse

Kunst-, kultur- og samfundsskabelse i bevægelse

SACRE står for Society, Art, Culture, Risk, Emancipation.

Missionens nøgleord er livskvalitet, empati, demokrati, mangfoldighed, bæredygtighed, refleksion, intuition, nærvær, kreativitet.

Hvad er SACRE?

 • Et åbent, opsøgende og værdiskabende netværk mellem kunsten, kulturlivet, forskningen og samfundet, som skal skabe nye bevægelser mellem kunsten og de forskellige dele af samfundet og borgerne
 • Et politisk uafhængigt netværk, som skal sikre en kritisk konstruktiv debat om fremtidens grundlæggende samfundsværdier

Hvorfor er SACRE vigtig?

 • Fordi vi som samfund befinder os midt i et opbrud, hvis konsekvenser vi ikke er i stand til at overskue og styre med brug af de kendte håndtag
 • Fordi vort syn på fremtidens udfordringer er blevet for tæt forbundet med konkurrencestatens økonomiske og åndløse nyttesyn, materielle forbrugertænkning, den globale produktivitetsjagt, det udbredte instrumentelle menneskesyn etc.
 • Fordi der i samfundet gives for lidt plads til meningsdannelse, entusiasme, fordybelse og åndelig udfoldelse
 • Fordi samfundets centralisering og økonomiske styringslogik begrænser menneskers frie udsyn, intuitive refleksionsevne, sociale samspil og evne til at tage risici og prøve grænser af

Her kan kunsten være til inspiration og forbillede. Kunsten udfolder sit kreative, opsøgende og risikable liv ud fra sit eget intuitive billede. Kunsten lader sig ikke styre udefra og oppefra. Kunsten ved ikke altid selv, hvor den er på vej. Kunsten rejser nye spørgsmål. Kunsten kan gennem sin magi sprede liv, åndskraft og udsyn for sit følgeskab. Ikke gennem rammer og regler, men gennem sit emotionelle sprog, sit umiddelbare nærvær, sin grænseløse samskabelse, sin ustyrlige mangfoldighed.

Hvad kan vi alle gøre for at styrke kunstens kraft og samfundsværdi?

Mulighederne er uendelige og kun prøvet i begrænset omfang.

 • Vi kan kæmpe for menneskers muligheder for at møde, opleve, forstå og optage kunstens skabende kraft og alternative sprog som led i fællesskabets daglige livsudfoldelse?
 • Vi kan skabe levende rum, responderende anledninger, opsøgende eksperimentarier og samskabende livsformer mellem kunstens udøvere og samfundets medvirkende
 • Vi kan reducere afstanden mellem producenter og publikum, mellem skabere, formidlere og brugere, mellem professionelle og amatører, mellem den elitære og den folkelige kunst etc.
 • Vi kan bygge bro, skabe relationer og finde nye skjulte veje, der kan overskride de kendte og dogmebundne grænser mellem kunsten, kulturlivet og menneskelivet
 • Vi kan udfordre, udstille og udbrede kunstens særlige evner for at invitere, berøre og inddrage andre mennesker i sit skabende rum
 • Vi kan udvikle, udstille og udbrede de særlige medier og sprog, som bringer kunstens udøvere og brugere tættere på hinanden for derved at begrænse berøringsangsten på begge sider

Hvad kan og vil SACRE gøre i praksis?

SACREs formål er på tværs af samfundets siloer og skel at skabe nye bevægelser i samspillet mellem kunsten og de forskellige dele af samfundet og borgerne:

 • SACRE vil udforske og forny synet på kunstens kraft og samfundsværdi ved at åbne op for et bredere syn på kunstens inciterende og magiske rolle til gavn for borgerne daglige livsudfoldelse, folkets faglige fordybelse, erhvervslivets innovationsevne, styringsfolkets udsyn etc.
 • SACRE vil gennem åben udbredelse af kunstens mangfoldighed, dens iboende kreative og kommunikative kraft, dens individuelle egomani og skizofreni opsøge og skabe nye alternative syn på fællesskabets emergens og folkets muligheder for at udfordre fremtidens samfund
 • SACRE vil skabe tættere relationer og samspil mellem kunstens udøvere, kulturinstitutionernes formidlere, forskersamfundets videnproducenter, det politisk-administrative systems aktører, erhvervslivets ledere og medarbejdere, samt ikke mindst de samfundsbevidste borgere og brugere

Samspilsstrategien

SACRE vil gennem samspil på tværs af samfundets forskellige subkulturer, videnmiljøer og interessegrupper skabe ny viden, involvering og events, som primært er drevet af de lokale aktørers behov og muligheder for oplevelse, læring og udfoldelse.

Samspil af ressourcer

SACREs aktiviteter vil være samfinansieret af en flerhed af ressourcer:

Den primære ressource vil være kunstnernes og kulturproducenternes frivillige medvirken i form af social, kulturel og human kapital gennem afprøvning af nye lokale samspilsmuligheder ude i samfundet.

En anden ressource vil være borgernes deltagelse i og betaling for arrangerede events, debatmøder, folkeforsamlinger etc. Der opkræves hertil en symbolsk deltagergebyr i form af en billetpris pr. møde betalt af de deltagende aktører til dækning af de direkte udgifter til installationer, materialer, fortæring.

En tredje ressource er den nødvendige samfinansiering af SACREs forskellige udviklingsaktiviteter, som udgør kernen i SACREs videnskabelse og –formidling. Disse midler går til aflønning af teamets samforskningsprojekter og formidlingsaktiviteter. De organiseres i tværfaglige brugermotiverende teams, f.eks. partnerskaber mellem flere kunst- og kulturproducenter og forskningsmiljøer (forskningscentre, konservatorier, akademier). De finansieres af institutionernes forskningsbevillinger, interesseorganisationers og andre private og offentlige interessenters udviklingsbudgetter (virksomheder, kommuner), samt offentlige og private fondsmidler.