Manifestet

  1. Hvad er SACRE? Transformative og tværkulturelle netværk af entusiaster

SACRE er et åbent, opsøgende og politisk uafhængigt aktivistisk netværk, der forbinder kunst, videnskabelse og samfundskultur på nye og gensidigt berigende og forpligtende måder.

 

  1. Hvorfor SACRE? Konkurrence- og velfærdsstaten har mistet sin legitimitet

SACRE ser, at det globale konkurrence-, medie- og økonomistyrende nyttesyn på samfundets værdiskabelse og menneskers tankesæt og livsudfoldelse har spillet fallit. Statens styringsmekanismer evner ikke at løfte de udfordringer, vi står over for i det 21. århundrede. Velstand og vækst er blevet vores mest fremtrædende succeskriterier for lykke, selv om vi inderst inde ved, at den materielle forbrugsjagt ikke formår at vise os vej igennem katastrofer, der truer os: Klimaforandringer, krige, folkeflugt og fanatisme.

 

  1. Hvem er SACRE? En bevægelse af frit tænkende mennesker

SACRE er en åben bred tværpolitisk bevægelse, som antændes og næres af frit tænkende mennesker, som har et dybfølt ønske om at bidrage til skabelsen af en menneskeværdig samfundskultur. Et liv, der dels giver mening, frihed og udfoldelse for den enkelte og dels inspirerer, aktiverer og udfolder fællesskabets uendelige ressourcer og potentialer.

 

  1. Hvad er SACREs passion? Kunst giver udvidede æstetiske dybdeoplevelser

SACRE brænder for kunstens sprog, for frie tankesæt og for menneskers evige søgen efter det skønne i ånd og livsverden; for udvidede æstetiske udtryk og dybdeoplevelser som en primær kraft i kampen for et samfund rigt på skaberglæde, meningsfylde og sammenhold; en samfundsmæssig rigdom, som mennesker formår at trives med og videreudvikle uafhængigt af styring, nytteetik og magtelite.

 

  1. Hvad gør SACRE? Inspirerer, udvikler og udbreder væredygtige dannelsessyn

SACRE inspirerer til nye bevægelser hen mod et væredygtigt samfund for ligeværdige mennesker som et svar på det postindustrielle samfunds krise: På den tiltagende instrumentalitet, markedsliggørelse, bureaukratisering, legitimeringslogik og centralisering. SACRE arbejder for en fornyet udfoldelse af samfundets skaberkraft, sociale udsyn og forankring i meningsfyldte fællesskaber.

 

  1. Hvilken vej frem ser SACRE? Den evige og frie stræben efter det uopnåelige

SACRE ser, at kunstnerisk og æstetisk udfoldelse, dannelse og debatskabelse er en vej frem i dens afstandtagen til konkurrencestatens umyndiggørende dystopi. Kunsten tager afsæt i menneskers livsverden, drømme, intuition og improvisationsevne og kan kun næres af menneskers evige og frie stræben efter det uopnåelige og ubeskrivelige.

 

  1. Hvad er særligt ved SACRE? Frisætter menneskers fantasi og handlekraft

SACRE opstiller et alternativ til troen på, at kunsten kan og skal spærres inde i samfundskulturens nedarvede og vedtagne æstetiske normer og dens sociale og politiske institutioner. Kunsten kan ikke i sig selv skabe sammenhængskraft, men mobiliserer og understøtter opbrud, mangfoldighed, livskraft og udsyn. Den fremmer vores evne til at turde tænke ud over kanten og frisætte menneskers ustyrlige fantasi, kreativitet og handlekraft på grænsen af det etablerede. Kunstens udtryksformer bliver her en inspirator og forløser for samfundets genopfindelse og genskabelse som den afgørende og nødvendige kraft for samfundets fornyelse.

 

  1. Hvordan ser SACRE på dannelse? Værdibaserede, frigørende mulighedsrum

Det er vigtigt at have for øje, at dannelsesidealer og –kulturer ændres over tid og altid må anskues som det lokale, værdibaserede mulighedsrum, som mennesker sammen kan udfolde gennem intuition og improvisation. Det er her, at kunsten kommer ind som en frigørende, transformativ kraft gennem sine æstetiske og magiske virkemidler, sine kritiske og grænseoverskridende fortællinger og sin særlige evne til at udfordre og provokere; forstyrrelser der engagerer og frigør mennesker.

 

  1. Hvordan ser SACRE på ledelse? Kanal for meningsfulde arbejdsliv

SACRE bidrager til udviklingen af et alternativt ledelsessyn, der sætter menneskers livsværdier, relationer, samskabelse og forskellighed i centrum. Et ledelsessyn, der rækker ud over statens, markedets, bureaukratiets behov for kontrol og reduktion af risici til fordel for meningsfulde arbejdsliv, som er båret af etiske og æstetiske værdier.

 

  1. Hvordan drives SACRE fremad? Gennem medinddragelse og handlekraft

SACRE bæres af menneskers lyst, improvisationsevne, vovemod og behov for åndelig udfoldelse. Det kræver handlekraft og aktiv diskurs at sætte det i spil. SACRE er skabt som en bred bevægelse, iscenesat af frivillige ildsjæle, som vil være med til at skabe et nyt meningsfuldt menneskebåret levefællesskab som modspil og alternativ til det eksisterende materialistiske og systembårne samfund. Bevægelsen skal have rod i en bred folkelig medinddragelse, som mobiliserer og involverer mennesker på alle niveauer og sektorer i samfundet, primært startende nedefra. SACRE skal som folkebevægelse i praksis befordre det lokale involverende nærdemokrati, dvs. der hvor mennesker kan se meningen med at være medejer af og bidrage til samfundets værdier med de talenter og muligheder, som de råder over dér, hvor de nu engang befinder sig. Dette aktive demokrati skal kunne fungere sideløbende med og udenfor statens institutioner, regler og rammer.

 

”Vogt dig for den, som kræver
al din tro,
men aldrig lod din tvivl
få lov at gro”

– Digtsamlingen På knæ for livet af Halfdan Rasmussen, 1948